Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebný úrad

Územné konanie
Územné konanie je konanie o umiestnení stavby a začína ho stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z.z.). Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

1. Návrh na vydanie územného rozhodnutia (vzor tlačiva).

2. List vlastníctva, resp. Písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť.

3. Zoznam účastníkov územného konania s presnými adresami.
4. Situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia s vyznačením odstupov od hraníc pozemkov.
5. Dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach.

6. Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu
7. Rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí.

 

Správny poplatok podľa platného sadzobníka.
(v hotovosti do pokladne obecného úradu)

Stavebné konanie
Stavby, pre stavbu ktorých nepostačuje ohlásenie, podliehajú stavebnému konaniu. Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Potrebné doklady:

1. Žiadosť o stavebné povolenie (vzor tlačiva).

2. Rozhodnutie o umiestnení stavby (pokiaľ bolo vydané).

3. Zoznam známych účastníkov stavebného konania s presnými adresami.

4. Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej (list vlastníctva a pod,.).

5. Projektovú dokumentáciu.

6. Situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby.

Správny poplatok podľa platného sadzobníka.
(v hotovosti do pokladne obecného úradu).

Kolaudačné rozhodnutie
Ukončenú stavbu, prípadne je časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy.

Potrebné doklady:

1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (vzor tlačiva).

2. Stavebné povolenie.

3. Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
4. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (geometrický plán – GP).
5. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky.

Správny poplatok podľa platného sadzobníka.
(v hotovosti do pokladne obecného úradu)

Zmena stavby pred jej dokončením
Konanie o zmene stavby pred dokončením začína príslušný stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Potrebné doklady:

1. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením (vzor tlačiva).

2. Projektová dokumentácia.

3. Stavebné povolenie .

4. Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej .

Správny poplatok podľa platného sadzobníka.
(v hotovosti do pokladne obecného úradu)

Povolenie zmeny užívania stavby
Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie príslušného stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomného návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:

1. Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby (vzor tlačiva).

2. Stavebné povolenie, Kolaudačné rozhodnutie

3. Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej .

4. Kópia katastrálnej mapy.

5. Projektová dokumentácia.

6. Ďalšie predpísané údaje a doklady (Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

Správny poplatok podľa platného sadzobníka.
(v hotovosti do pokladne obecného úradu)

Odstránenie stavby
Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie príslušného stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania výstavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.Účastníkmi konania o odstránení stavby sú právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Potrebné doklady:

1. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (vzor tlačiva).

2. List vlastníctva, Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe a pozemkom .

3. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

4. Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku.

5. Ďalšie predpísané údaje a doklady (Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

Správny poplatok podľa platného sadzobníka.
(v hotovosti do pokladne obecného úradu)

Určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla
Obec v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje súpisné a orientačného číslo budovy Rozhodnutím o určení súpisného a orientačného čísla. K vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vypísať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla. K zrušeniu súpisného a orientačného čísla obec vydáva rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla. O zrušenie súpisného a orientačného čísla je potrebné taktiež požiadať.

Potrebné doklady:

1. Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (vzor tlačiva).

2. Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (vzor tlačiva).

3. Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby.

4. Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)

5. Geometrický plán /zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia/

Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to sú:

- prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m (kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.),

- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m (napr. žumpy, pivnice),

- za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.

Obec, stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

1. Ohlásenie drobnej stavby (vzor tlačiva).
2. Jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností, s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc

so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby.
3. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku.
4. Ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti.
5. Jednoduchý technický opis stavby.

Správny poplatok podľa platného sadzobníka.
(v hotovosti do pokladne obecného úradu)

Ohlásenie stavebných úprav
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu.

Potrebné doklady:

1. Ohlásenie stavebných úprav (vzor tlačiva).
2. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku.
3. Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi.
4. Jednoduchý náčrt stavebných úprav.
5. Jednoduchý technický opis stavby.

Správny poplatok podľa platného sadzobníka.
(v hotovosti do pokladne obecného úradu)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
uzemne_rozhodnutie Veľkosť: 39.6 kB Formát: rtf Dátum: 7.3.2023
stavebne_povolenie Veľkosť: 45.3 kB Formát: rtf Dátum: 7.3.2023
kolaudacne_konanie Veľkosť: 36 kB Formát: rtf Dátum: 7.3.2023
zmena_pred_dokoncenim Veľkosť: 47.6 kB Formát: rtf Dátum: 7.3.2023
zmena_v_uzivani Veľkosť: 46.4 kB Formát: rtf Dátum: 7.3.2023
povolenie_odstranenia_stavby Veľkosť: 52.1 kB Formát: rtf Dátum: 7.3.2023
urcenie_supisneho_cisla Veľkosť: 39.1 kB Formát: rtf Dátum: 7.3.2023
zrusenie_supisneho_cisla Veľkosť: 41.4 kB Formát: rtf Dátum: 7.3.2023
povolenie_drobnej_stavby Veľkosť: 36.7 kB Formát: rtf Dátum: 7.3.2023
ohlasenie_stavebnych_uprav Veľkosť: 37.5 kB Formát: rtf Dátum: 7.3.2023
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Veľkosť: 251.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.4.2023