Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa ods. 1 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Poplatník k písomnej žiadosti o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priloží nasledovné podklady:
a) pracovná zmluva,
b) potvrdenie o návšteve školy, zariadenia (potvrdenie o pobyte)
c) potvrdenie o zahraničnej stáži, dlhodobom pobyte v zahraničí (pracovná zmluva, zmluva o sprostredkovaní zamestnania), d) osoba, ktorá sa celoročne nezdržiava, alebo nezdržiavala na území obce doloží potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste pobytu (mimo pobytu v zahraničí),
e) v mimoriadnych prípadoch čestné prehlásenie rodiča, resp. vlastníka nehnuteľnosti, že sa v určenom období dlhodobo (celoročne) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Hlásenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 246 kB Formát: pdf Dátum: 23.4.2023
Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 242.5 kB Formát: pdf Dátum: 23.4.2023
Čestné prehlásenie Veľkosť: 174.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.4.2023