Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:

  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Daňové priznanie podávate vtedy, ak

  • ste sa stali vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti,
  • nastali zmeny vo vlastníctve alebo v nehnuteľnostiach, ktoré majú vplyv na výšku dane,
  • ste vydražili nehnuteľnosť (priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti),
  • nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o dedení nehnuteľnosti (priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti).

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, t.j. príloha č. 1 k opatreniu č. MF/021249/2014- 725 pod názvom „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov“ K priznaniu je potrebné priložiť fotokópiu príslušnej úradnej listiny, osvedčujúcej právny stav vlastníctva daňovníka, napr. rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie o dedičskom konaní a pod. V prípade elektronických podaní kópie úradných listín je potrebné priložiť v prílohe elektronického podania v pdf formáte.

Každý vlastník, správca, nájomca alebo skutočný užívateľ pozemku, bytu, rodinného domu alebo stavby podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v tej obci alebo meste, na území ktorého sa nachádza nehnuteľnosť.

Podať ho musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali. Taktiež ak si daňovník uplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane.

Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Priznanie_komplet_tlacivo Veľkosť: 2.21 MB Formát: pdf Dátum: 11.1.2024